Advieswijzer

KERNPUNTEN DIENSTVERLENING PADMOS ASSURANTIEN BV

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener (wij) hun biedt.

Ons kantoor Padmos Assurantien B.V. tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft. Ons kantoor is aangesloten bij de AFM onder nummer 12006950.

De complete tekst van deze Wet financiële dienstverlening kunt u vinden op de website van de beroepsorganisatie waar wij bij zijn aangesloten Adfiz.

U kunt de tekst ook opvragen bij onze beroepsorganisatie de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën  Adfiz, Postbus 235, 3800 AE Amersfoort, tel 033-4643464.

 

a. Wat voor diensten verlenen wij aan u?

Wij geven onafhankelijk advies aan particulieren en bedrijven op het gebied van levens- en schadeverzekeringen, pensioenen, hypotheken en andere financiële producten. Op al deze gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. Wij streven naar een langdurige duurzame relatie tussen u en ons kantoor.

 

b. Wat mag u concreet van ons verwachten?

Wij zullen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

Tijdens het voortraject:

· Informatie en/of uitleg over producten

· Het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie

· Bekijken of en welk product u nodig heeft en waarom

· Bekijken welke van de besproken producten u eventueel niet nodig heeft en waarom.

 Ten aanzien van bemiddeling/administratie/beheer:

 · Bemiddeling bij het afsluiten van de geadviseerde verzekering(en) en andere financiële producten

 · Controle van de polisgegevens

 · Incasso en afdracht van de premie

 · Beoordeling van de juistheid van de dekking op basis van de door de klant verstrekte gegevens

 Tijdens de looptijd:

 · Hulp bij schade, afkoop, premievrij maken, oversluiten en opzegging of enige andere mutatie

 . Wij zullen niet alleen op uw verzoek maar ook op eigen initiatief handelen en u informeren.

. Wij onderhouden namens u de contacten met de verzekeraar bij wie uw verzekering is afgesloten.

 

c. Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u, dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zodat wij in staat zijn uw bij ons ondergebrachte verzekeringspakket actueel te houden. Wij denken hierbij dat u ons informeert over wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, scheiding, overlijden), adreswijziging, wijziging van de inboedel, uitbreiding van de woning, andere werkkring enz. En uiteraard verwachten wij van u dat u binnen 30 dagen na de factuurdatum uw premie betaalt.

 

d. Hoe en wanneer kunt u ons bereiken:

U kunt ons van maandag t/m vrijdag bereiken van 8.30 tot 17.00, en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 op telefoonnummer 0113-571450.

E-mail adres: info@padmosverzekeringen.nl via Contact. Kantooradres: Vierstraat 28, YERSEKE. Post kunt u sturen naar: PADMOS Assurantiën BV, Postbus 32, 4400 AA Yerseke.

Indien u ons wilt spreken buiten genoemde kantoortijden, kunt u ons bellen op bovenstaand telefoonnummer.

 

e. Hoe verloopt de premiebetaling:

De door u te betalen premies kunt u, naar eigen keuze, aan ons betalen via automatische incasso, acceptgiro, telebankieren of contant in ons kantoor (geen pinautomaat). Betaling van de premie aan ons kantoor staat gelijk aan betaling aan de verzekeraar (bevrijdende betaling). U kunt dus niet verplicht worden dezelfde premie tweemaal te betalen. Wij zullen u expliciet wijzen op die gevallen waarin er niet bevrijdend aan ons kantoor kan worden betaald.

Wij maken u erop attent dat indien u de premie niet tijdig voldoet, u van ons een waarschuwing krijgt. Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen.

 

f. Welke relatie onderhouden wij met verzekeraars:

Wij doen zaken met circa 20 verzekeraars. Wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen in geval van schade uitsluitend uw belangen. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen.

Voor Europeesche Verzekeringen, Reaal Verzekeringen, Fortis ASR Schadeverzekering en ARAG Rechtsbijstand treden wij op als gevolmachtigde. Dit betekent dat wij de bevoegdheid hebben om onmiddellijk de verzekering af te sluiten en schades zelf uit te keren. Ook met deze verzekeraars bestaat geen verplichting om met hen zaken te doen.

 

g. Hoe worden wij beloond?

Voor elke verzekering die u via onze bemiddeling afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is onderdeel van de premie die u betaalt. U hoeft dus geen extra kosten te betalen.

Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte hoogte van de kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.

 

h. Van welke kwaliteit is onze dienstverlening.

Onze dienstverlening is van hoge kwaliteit. Niet alleen voldoen wij aan de wettelijke vereisten om in verzekeringen te mogen bemiddelen, al onze medewerkers worden bovendien voortdurend bijgeschoold om hun verzekeringskennis actueel en op hoog niveau te houden. Wij zijn lid van de Adfiz  en NVGA en voldoen hiermee aan de hoogste eisen van professionaliteit, integriteit en vakbekwaamheid. Mocht het toch eens fout gaan in onze dienstverlening aan u, dan zijn wij gedekt door een beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

 

i. U heeft de mogelijkheid onze relatie met u te beëindigen

U bent geheel vrij om onze relatie te beëindigen zonder opgave van redenen, zonder kosten en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Op uw verzoek zal de verzekeraar uw verzekering – die wel gewoon door blijft lopen – overboeken naar een andere tussenpersoon. Van onze kant kunnen wij er ook voor kiezen om niet langer meer zaken met u te doen. Uw belangen worden dan behartigd door een andere tussenpersoon naar uw keuze.

j. En de mogelijkheid een klacht neer te leggen

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen om samen met u tot een oplossing van het geschil te komen. U heeft echter ten allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, telefoon 0900-3552249. Wij hebben ons aan de bevoegdheid van dit klachteninstituut onderworpen. Bent u van mening dat u niet afdoende bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad, dan kunt u eveneens bij bovengenoemd klachteninstituut een klacht indienen