Langdurig ziek

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte gelden er voor u en uw medewerker allerlei rechten en plichten die ervoor moeten zorgen dat uw medewerker zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat. Mocht het niet lukken uw medewerker binnen twee jaar te reïntegreren, dan komt de medewerker in aanmerking voor een uitkering vanuit de WIA.

Per 1 januari 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Financiële prikkels stimuleren u en uw medewerker om het individuele arbeidspotentieel maximaal te benutten. Na twee jaar ziekte volgt een toets op de re-integratieinspanningen van u en uw medewerker, de Poortwachtertoets. Vervolgens wordt uw medewerker gekeurd voor de WIA.

Afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid dat het UWV vaststelt, kan een medewerker bij:

ziekeman

– volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (80%-100%) tot 65 jaar aanspraak maken op een uitkering in het kader van de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon.

– gedeeltelijke (35%-80%) of volledige arbeidsongeschiktheid die niet duurzaam is, een uitkering krijgen uit de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dat is echter nooit het bedrag van het oude salaris. Gunt u hen meer ? Met een aanvullende verzekering bepaalt u hoeveel zij extra krijgen.

De WGA-hiaat verzekering vult  aan tot minimaal 70% van het verschil tussen het oude  en nieuwe loon met een looptijd tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Hierbij wel rekening houdend met het maximum dagloon.

Met de WGA-hiaat verzekering :

• toont u goed werkgeverschap

• weet u dat uw medewerker financiële zekerheid heeft

• ontvangt de medewerker een extra hoge uitkering als hij voor het deel dat hij arbeidsgeschikt is nog werkt

Een medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, komt niet in de WIA. Hij blijft in dienst van de werkgever. Samen moeten zij de mogelijkheden onderzoeken om het arbeidspotentieel van de werknemer maximaal te benutten. De werkgever kan het salaris daarop afstemmen en is verplicht het salaris door te betalen.

De WIA-bodemverzekering biedt maximaal één jaar een inkomensaanvulling van 20% op het loon van de zieke medewerker. Dit geeft u en uw medewerker de tijd om een passende oplossing te vinden zonder conflicten over de loonbetaling. Deze verzekering kan worden bijverzekerd op uw verzuimverzekering.

Vraag vrijblijvend een offerte op